Nabeschouwing Falend anti-radicaliseringsbeleid door Dr. Tom Zwart

Nabeschouwing Falend anti-radicaliseringsbeleid door Dr. Tom Zwart

March 15, 2021

In de Naam van Allāh, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad. 

بسم الله رحمن الرحيم 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 

Een falend anti-radicaliseringsbeleid door Dr. Tom Zwart 

Aanslagen door terroristen, kinderen in strijdgebieden of ‘falend’ anti-radicaliseringsbeleid, de media staan er iedere dag vol mee. Maar wat is radicalisering? En wat betekent het voor de gemeenschap?  

Radicalisering 

Radicalisering is een proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate bereid is de consequenties te aanvaarden van de strijd voor een samenleving die niet strookt met de democratische rechtsorde. Dit kan ertoe leiden dat die persoon of groep daar ook naar gaat handelen en zelfs bereid is geweld te gebruiken om die opvattingen te realiseren. 

Radicalisering kan optreden in een samenleving waarin verschillen tussen groepen burgers uitgroeien tot tegenstellingen: polarisatie. Tegenstellingen tussen groepen in de samenleving leiden dan tot spanningen en steeds meer segregatie langs sociale, etnische of religieuze lijnen. 

Radicalisering kan uitlopen tot extremisme: de persoon is dan bereid geweld te gebruiken om daarmee de samenleving ingrijpend te veranderen. Het kan ook uitlopen op terrorisme: het dreigen met of het plegen van ernstig geweld om de maatschappij te ontwrichten of veranderingen teweeg te brengen. 

Verscheidene factoren hebben bijgedragen aan deze opkomst: de propagatie van een takfir-mentaliteit onder de jongeren. Onwetendheid die zich verspreid heeft onder de moslims. De schaarsheid aan geleerden die de islām verdedigen met wijsheid en gematigdheid. De overheersing van een religieus discours gebaseerd op haat in plaats van wijsheid en op fanatisme in plaats van tolerantie. En het vertrouwen van de jongeren voor hun religieuze kennis op internet en televisie waardoor geleerden vervangen worden, terwijl zij de primaire bronnen van kennis zijn. 

In de soennitische islām veroordelen wij terrorisme en de extremistische ideologie erachter, in welke vorm dit ook verschijnt. Wij zien geen verschil tussen ISIS en Al Qaida. Ze hebben onderling dezelfde ideologie, maar wel met een verschil van mening omtrent leiderschap en prioriteiten. Het zijn afwijkende groepen die worden gedreven door woede, haat en een honger naar macht en die daarbij de islām misbruiken om hun doelen te bereiken. 

Radicalisering tast het vertrouwen in de samenleving aan en heeft een negatief effect op het integratieproces. Hierom is het dus van belang om het probleem vroegtijdig te herkennen en het bij de wortel aan te pakken. Eerdere preventieve inzet vergroot de kans dat een persoon op een positieve manier kan blijven deelnemen aan de samenleving. Maar hoe pak je radicalisering dan aan? 

Welke jongeren zijn vatbaar om te radicaliseren? 

In de praktijk zijn het vaak geboren moslims en bekeerlingen, bij wie de kennis over de islām erg gelimiteerd is, die radicaliseren. Daarnaast ziet men dat dit vaak ook onzekere en laaggeschoolde jongeren zijn die onvoldoende bekwaam zijn om door de verhalen van ronselaars te prikken. Het is doorgaans zo dat deze individuen de islām als uitlaatklep voor hun frustraties jegens de gemeenschap gebruiken en als men kijkt naar de bronnen dat hun daden niet stroken met de realiteit van de islām. 

Preventieve aanpak vs. het huidige beleid 

Dr. Tom Zwart doet al enkele jaren onderzoek naar het fenomeen radicalisering. Met zijn team is hij actief bezig om het tij te keren en de hedendaagse stigmatisering tegen de islām en de moslimgemeenschap weg te werken. 

Het huidige radicaliseringsbeleid is gemaakt zonder hierbij de moslimgemeenschap te betrekken en dikwijls door mensen met enig verstand van de islām. De ogen en oren van het anti-radicaliseringsteam zijn doorgaans ambtenaren die het speelveld niet betreden en daardoor nog minder wegwijs zijn.  

Heer Zwart merkt verder op dat veel moslims zich onheus bejegend voelen. Dit in combinatie met slechte informatiepositie van de gemeente maakt dit een waarlijk probleem. 

Dit zijn enkele redenen dat het huidige beleid, wat volgens de opinie van Dr. Tom Zwart een oprechte mythe is, achterhaald en zeer ineffectief is.  

Volgens hem zou getracht moeten worden om de huidige problemen van binnenuit aan te pakken. Daarnaast zou het vruchten af kunnen werpen om met een religieuze blik naar de problemen te kijken en dit via die weg op te lossen. Om onze jongeren te beschermen dienen we de soennitische islām te verspreiden en geen seculiere ideeën. Aangezien extreme gedachten vervangen door secularisme juist meer extremisme kweekt. 

Geschikte oplossingen 

Er zijn verschillende manieren waarop het probleem de wereld uit geholpen kan worden, opdat de dialoog tussen moslimgemeenschappen en de andere geloofsgroepen of atheïsten in de westerse samenleving bevorderd. Enkele hiervan zijn:      

  1. Een cursus over de islām beschikbaar stellen voor geïnteresseerden. 
  2. Ouders op de hoogte stellen dat scholen verplicht zijn om twee uur in de week islāmitisch godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO) te faciliteren. 
  3. Imams en moskeebesturen meer betrekken bij dit probleem. 
  4. In de opleiding van imams ook aandacht schenken aan de ontwikkeling en de cultuur van Nederland om zodoende als brug te kunnen dienen. 
  5. Gezaghebbende moslims aandeel geven in het proberen op te lossen van dit probleem. 

Wat kun jij als individuele moslim doen? 

Je vraagt je uiteraard af wat jij als individu kunt doen om de negativiteit rondom de islām weg te nemen.  

Allereerst is het van uiterst belang dat jij het geloof jezelf eigen maakt. Het vergaren en toepassen van kennis is een must voor elke moslim. Indien je meer kennis opdoet, hier bescheiden in blijft en jezelf mooie woorden eigen maakt dan zal het met de Wil van Allāh gemakkelijker voor jou worden om de boodschap naar gelovigen als ook ongelovigen te verspreiden.  

Zodoende zal jij als een product van de islām kunnen vertolken waar ons mooie geloof werkelijk voor staat. Jij zult dienen als een andere informatiestroom dan velen gewend zijn. Leg meer uit, spreek met meer mensen. Het moet uit onszelf komen. We zijn bezitters van licht, dus laten wij het pad voor anderen belichten. 

Ten tweede is het belangrijk om actiever te worden op sociale media, met name op Twitter. Zodoende zal er meer invloed kunnen worden uitgeoefend in de politieke wereld. Wees mondig en durf je te schuilen achter het geloof! Er is niets om je voor te schamen. 

Als laatste is het van immens belang dat wij als ummah, ondanks geringe verschillen, een eenheid vormen. Individuele stenen zijn makkelijk te verplaatsen, maar een grote rots daarentegen in beweging krijgen is een heel karwei. Moge Allāh onze harten dichter bij elkaar brengen en onze ummah eenheid verlenen.  

Oeigoeren 

Dr. Tom Zwart sloot af met een zeer gevoelige kwestie: de huidige situatie van miljoenen Oeigoeren. Gelovigen en niet-gelovigen proberen zich al geruime tijd sterk te maken en China onder druk te zetten, maar het mag helaas nog niet baten.  

De heer Zwart gaf aan dat wat de Chinese autoriteiten doen simpelweg verwerpelijk is, maar vermeldde hierbij wel dat vele andere landen zich hier ook schuldig aan maken. Zo maken landen als Frankrijk en België zich ook schuldig aan systematische onderdrukking van de moslimminderheid.  

Er is helaas weinig concreet bewijs voor een genocide binnen de Chinese kampen, afgezien van verhalen van overlevenden. Hierdoor is het lastig voor de EU om zich hard te maken. Volgens dr. Tom Zwart zullen directe sancties een averechts effect teweeg kunnen brengen, wat afgelopen weken ook te zien is geweest [1]. Van deze sancties moet ook niet gedacht worden dat de situatie van Oeigoeren die op het moment in kampen zitten in opzienbarende tijd verbetert. Daarvoor dienen er multilaterale sancties ingevoerd te worden.  

De islām heeft vele kwaadaardige groepen, testen en rampen weerstaan gedurende de geschiedenis en middels zijn rechtvaardigheid en genade, evenals zijn eerbiediging van de vrome geleerden en rechtschapen gelovigen, heeft hij gezegevierd. De kracht van de moslims ligt niet in hun aantallen of materiële hulpbronnen, zoals bewezen door de woorden van Allāh de Almachtige: 

‘’Op de dag van Hunayn, toen jullie grote aantal jullie trots stemde, maar dit jullie niet hielp.’’ [9:25] 

Echter, het was hun geloof, nederigheid en gehoorzaamheid aan Allāh de Almachtige en hun onderwerping aan Hem hetgeen resulteerde in de overwinning. Dit was de staat van de moslims in de Veldslag van Badr en Allāh de Almachtige zegt aangaande hen: 

‘’En Allāh was jullie reeds [op het slagveld] bij Badr te hulp geschoten, toen jullie volkomen machteloos stonden.’’ [3:123] 

De vrome voorgangers gaven het meest superieure voorbeeld voor het hele nageslacht: het verspreiden van de islām, het openen van de weg voor de mensheid om hem te omarmen en het vestigen van een delicate beschaving. Niet middels kracht, dwang of onderdrukking maar door goed karakter te laten zien. Hun uitmuntendheid qua gedrag was geworteld in het waarachtig zijn in hun interactie met niet-moslims, het nakomen van hun beloften, het tot stand brengen van rechtvaardigheid zelfs als ze uitgedaagd, bedreigd of verslagen werden en het tonen van genade aan vijanden alvorens dit aan vrienden te tonen. In hun voorbeeld vinden we het hoogtepunt van oprechtheid, godsbewustzijn dat hun harten vulde, genade die zich in hun borsten bevond en rechtvaardigheid die hun verstand beheerste. Hun voorbeeld illustreert de kracht van het geloof wanneer dit gepaard gaat met goed karakter. 

Moge Allāh de situatie van onze broeders en zusters vergemakkelijken en hun harten vullen met geduld, geloof, godsvrees, oprechtheid en rechtvaardigheid! Allāhumma amīn! 

  1. Eerste sancties sinds 1989 tegen China als reactie op de behandeling van de Oeigoeren. De verhoudingen tussen de Europese Unie en China zijn daarmee een nieuwe, kille fase ingegaan. De EU heeft maandag vier Chinese functionarissen en een instelling op een sanctielijst gezet voor hun betrokkenheid bij wandaden tegen Oeigoeren. China heeft het direct sloeg per ommegaande terug door Europese politici, waaronder Sjoerd Sjoerdsma, de toegang tot China te ontzeggen.Bron: M. Kerres. Sanctiestrijd EU en China ontbrand om lot oeigoeren. NRC. Beschikbaar via:  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/23/sanctiestrijd-eu-en-china-ontbrand-om-lot-oeigoeren-a4036832Geraadpleegd op 23 maart 2021.   

 

en_USEnglish